Zásady ochrany osobných údajov

Meno a kontakt na zodpovednú osobu v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR (Všeobecným nariadením o ochrane údajov)

Spoločnosť: Alpha Digital Marketing LLC
Adresa: Office 10, First Floor, Sharjah
Media City, Sharjah, VAE
Sharjah, UAE
E-Mail: [email protected]

Náš zástupca pre ochranu údajov v EÚ:

Meno: Manuel Schmöllerl, Digital Consultant & ePrivacy Expert
Adresa: Johann Strauß-Gasse 13, A – 3426 Muckendorf, Österreich
E-Mail: [email protected]
Telefón: +43 664 117 04 02
Inšpektor ochrany údajov - osvedčenie č. DATB17P0027

Certifikačný orgán Inštitútu pre hospodársku podporu WIFI

Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov

Za našu prvoradú úlohu považujeme zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré nám poskytujete a chrániť ich pred neoprávneným prístupom. Preto používame najvyššie možne zabezpečenie a najmodernejšie bezpečnostné štandardy, aby sme zaistili maximálnu ochranu vašich osobných údajov. Ako spoločnosť podľa súkromného práva sa na nás vzťahujú ustanovenia európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ustanovenia Federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG). Aby sme zabezpečili dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov z našej strany, ako aj zo strany našich externých poskytovateľov služieb, prijali sme náležité technické a organizačné opatrenia.

Definície termínov

Zákonodarca požaduje, aby sa osobné údaje spracúvali zákonným spôsobom, v dobrej viere a spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu zrozumiteľný (ďalej len „zákonnosť, spracovanie v dobrej viere, transparentnosť“). Z tohto dôvodu nižšie uvádzame jednotlivé právne definície termínov, ktoré sa tiež používajú v týchto Zásadách ochrany osobných údajov:

Osobné údaje

sú údaje tákajúce sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity danej fyzickej osoby.

Spracúvanie

„Spracúvanie“ je akýkoľvek proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov alebo akýkoľvek iný rad procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, objednávanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, vyberanie, dopytovanie , použitie, zverejnenie prenosom, distribúciou alebo inou formou poskytnutia, porovnanie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

Obmedzenie spracovávania

„Obmedzenie spracovávania“ je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracúvanie.

Profilovanie

„Profilovanie“ je akýkoľvek typ automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorý spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnocovanie určitých osobných aspektov, ktoré sa týkajú fyzickej osoby, najmä analýzy alebo predvídania aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo zmeny umiestenia tejto fyzickej osoby.

„Pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia ďalších informácií, ak sú tieto ďalšie informácie uložené osobitne a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby tieto osobné údaje nebolo možné priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Súborový systém

„Súborový systém“ je akýkoľvek štruktúrovaný zber osobných údajov, ktorý je prístupný podľa určitých kritérií bez ohľadu na to, či je tento zber riadený centrálne, decentrálne alebo podľa funkčných alebo geografických kritérií.

Zodpovedná osoba„Zodpovedná osoba“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými osobami rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracúvania stanovené právnymi predpismi Európskej únie alebo právnymi predpismi členských štátov, je možné ustanoviť zodpovednú osobu alebo osobitné kritériá jej vymenovania v súlade s právnymi predpismi Európskej únie alebo právnymi predpismi členských štátov.

Spracovateľ

„Spracovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

Príjemca

„Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorým sa poskytujú osobné údaje, bez ohľadu na to, či je alebo nie je treťou stranou. Orgány, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci konkrétneho príkazu na prešetrenie podľa právnych predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov členských štátov, sa nepovažujú za príjemcov; spracovanie týchto údajov týmito orgánmi prebieha v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov v súlade s účelmi spracovania.

Tretia strana

„Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, sprostredkovateľa a osôb, ktorá je oprávnená spracúvať osobné údaje na priamu zodpovednosť zodpovednej osoby alebo sprostredkovateľa.

Súhlas

„Súhlas“ dotknutej osoby je akýkoľvek dobrovoľný prejav vôle vydaný informovaným spôsobom a jednoznačne vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho aktu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním jej osobných údajov.

Zákonnosť spracovania

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, iba ak existuje právny základ pre ich spracúvanie. Podľa článku 6 ods. 1 písm. a - f nariadenia GDPR môže byť právnym základom spracovávania údajov najmä nasledovné: 1. dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním jej osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení, ktoré sa vykonávajú na žiadosť dotknutej osoby; 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje; 4. spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby; 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa vykonáva pri výkone verejnej moci, ktorá bola pridelená zodpovednej osobe; 6. spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie oprávnených záujmov zodpovednej osoby alebo tretej strany, pokiaľ záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, neprevažujú, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

IP adresa

Zber osobných údajov pri návšteve našich webových stránok Ak webovú stránku používate iba na informačné účely, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zbierame iba tie osobné údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server. Ak si chcete prezrieť našu webovú stránku, zbierame nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a zaručiť stabilitu a bezpečnosť vašej návštevy (právny základ je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f nariadenia GDPR):

IP adresa

Dátum a čas požiadavky

Rozdiel v časovom pásme voči greenwichskému strednému času (GMT)

Obsah požiadavky (konkrétna stránka)

Stav prístupu/stavový kód HTTP

Množstvo prenesených údajov

Webová stránka, z ktorej požiadavka prišla

Prehliadač

Operačný systém a jeho rozhranie

Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Cookies

Používanie súborov cookies 1. Okrem vyššie uvedených údajov sa vo vašom počítači pri používaní našej webovej stránky ukladajú súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku a priradené prehliadaču, ktorý používate a prostredníctvom ktorých subjekt, ktorý súbory cookies nastavuje, prijíma určité informácie. Súbory cookies nemôžu na vašom počítači spúšťať programy ani naň prenášať vírusy. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia.

Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie: Dočasné súbory cookies (pozri bod a.); Trvalé súbory cookies (pozri bod b.).

Dočasné súbory cookies sa automaticky odstránia, keď zavriete prehliadač. Patria sem najmä súbory cookies relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, pomocou ktorého je možné k danej relácii priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača. Vďaka tomu sa rozpozná váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookies relácie sa odstránia, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po stanovenom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od typu cookies. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača.

Nastavenia prehliadača si môžete nakonfigurovať podľa svojho želania napr. môžete odmietnuť prijatie súborov cookies tretích strán alebo všetkých súborov cookies. Takzvané. „súbory cookies tretích strán“ sú súbory cookies, ktoré boli nastavené treťou stranou, a teda nie samotnou webovou stránkou, na ktorej sa momentálne nachádzate. Upozorňujeme, že ak súbory cookies deaktivujete, môže sa stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie danej webovej stránky.

Našim užívateľom tiež dávame možnosť zvoliť si, ktoré súbory cookies chcú povoliť. Niektoré súbory cookies sa používajú na bezpečnostné účely alebo sú potrebné na fungovanie našej online ponuky (napr. na prezentáciu webových stránok) alebo za účelom uloženia rozhodnutia používateľa pri potvrdení bannera súborov cookies, a tým predovšetkým umožnenie rozhodnutia za alebo proti používaniu určitých súborov cookies. Okrem toho my alebo naši technologickí partneri používame súbory cookies na meranie užívateľského dosahu a marketingové účely, o ktorých sú používatelia informovaní v rámci Zásad ochrany osobných údajov. Naši používatelia môžu namietať proti používaniu cookies na marketingové účely prostredníctvom bannera súborov cookies (požiadavka pri prvom otvorení webovej stránky).

Všeobecnú námietku proti používaniu súborov cookies používaných na účely online marketingu možno vzniesť proti veľkému množstvu služieb, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom webovej stránky USA //www.aboutads.info/choices/ alebo stránky EÚ. //www.youronlinechoices.com/. Ďalej je možné ukladanie súborov cookies vypnúť v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že potom nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto online ponuky.

Ak používatelia nechcú, aby sa súbory cookies ukladali na reklamné účely, môžu tieto predvoľby zaznačiť pri otvorení webovej stránky vo vyskakovacom okne. Potom sa už nepoužívajú súbory cookies relevantnú pre reklamu.

Ak užívatelia vo všeobecnosti nechcú, aby sa na ich počítači ukladali súbory cookies, zobrazí sa výzva na deaktiváciu príslušnej možnosti v systémových nastaveniach vášho prehliadača. Uložené súbory cookies je možné vymazať v systémových nastaveniach prehľadávača. Vylúčenie použitia súborov cookies môže viesť k obmedzeniam funkcií tejto online ponuky.

Ďalšie funkcie a ponuky na našej webovej stránke

Okrem čisto informačného použitia našej webovej stránky ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť. Za týmto účelom musíte zvyčajne poskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré používame na poskytovanie príslušnej služby a pre ktoré platia vyššie uvedené zásady spracovania osobných údajov.

Ďalej môžeme vaše osobné údaje postúpiť tretím stranám, ak ponúkame spolu s partnermi účasť na výpredajoch, súťažiach, uzatváraní zmlúv alebo podobných službách. Viac informácií môžete získať, keď poskytnete svoje osobné údaje alebo nájdete nižšie v popise ponuky.

Ak majú naši poskytovatelia služieb alebo partneri sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme vás o dôsledkoch tejto skutočnosti informovať v popise ponuky.

Používanie našej online akadémie

Ak chcete používať našu akadémiu (academy.app.mentortools.com), potrebujete mať vytvorený zákaznícky účet, aby ste sa do nej mohli prihlásiť pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla, a tak vidieť svoj pokrok pri učení a klásť na našom fóre otázky. Povinné informácie požadované pre uzavretie zmlúv sú označené osobitne, ďalšie informácie sú dobrovoľné. Používanie akadémie je bezplatné; všetky ďalšie ponuky, ktoré sú predmetom platby, sú uvedené osobitne. Prístup k týmto ďalším ponukám je poskytovaný - pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak - prostredníctvom akadémie (spolu s bezplatnými ponukami).

V zásade ukladáme vaše prístupové údaje do akadémie na neobmedzené obdobie, pretože tým získate neobmedzený prístup k obsahu akadémie a fóra, ako aj prístup k akýmkoľvek ďalším ponukám, ktoré je možné zakúpiť. Ak chcete, aby bol váš zákaznícky účet a všetky vaše informácie vymazané, kontaktujte nás a my ich vymažeme. Výnimkou sú iba tie údaje, ktoré musíme ukladať z dôvodu právnych predpisov (napr. daňová dokumentácia). Prístup k týmto údajom je však obmedzený.

Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu tretích strán k vašim osobným údajom, sú tieto šifrované pomocou technológie SSL.

Nákup výrobkov

Na našej webovej stránke odkazujeme na produkty poskytovateľa digistore24.com (Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, Nemecko). DigiStore24 je predajcom produktov, my sme výrobcom týchto produktov. Neprevádzkujeme vlastný webový obchod a sami nevyužívame služby poskytovateľov platobných služieb.

Informácie o spracovaní osobných údajov počas nákupu produktov predajcu DigiStore24 nájdete na www.digistore24.com.

Newsletter

S vašim súhlasom sa môžete prihlásiť na odber nášho newslettera, ktorý používame na to, aby sme vás informovali o našich aktuálnych zaujímavých ponukách. Inzerované výrobky a služby sú uvedené v informovanom súhlase.

Na prihlásenie k odberu nášho newslettera používame takzvaný postup dvoj-krokového prihlásenia. To znamená, že po registrácii vám pošleme e-mail na vašu uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie, že si prajete dostávať newsletter. Ak nepotvrdíte svoje prihlásenie k odberu, vaše údaje budú zablokované a po mesiaci automaticky vymazané. Ďalej ukladáme IP adresy, ktoré používate ako aj čas prihlásenia k odberu a potvrdenia odberu. Účelom tohto postupu je preukázať vaše prihlásenie k odberu a v prípade potreby objasniť možné zneužitie vašich osobných údajov.

Jediným povinným údajom pre zasielanie newslettera je vaša e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších, osobitne označených údajov je dobrovoľné a slúži na to, aby sme vás mohli osobne osloviť. Po vašom potvrdení uložíme vašu e-mailovú adresu na účely zasielania newslettera. Právnym základom je článok 6 ods. bod 1, písmeno a nariadenia GDPR.

Svoj súhlas so zasielaním noviniek môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z odberu noviniek. Odhlásiť sa môžete kliknutím na odkaz uvedený v každom e-maile s newsletterom alebo na e-mailovej adrese [email protected]

Upozorňujeme, že pri odosielaní newslettera hodnotíme vaše užívateľské správanie. Za účelom tohto hodnotenia obsahujú odoslané e-maily s newsletterom takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory s jedným pixelom a ktoré sú uložené na našej webovej stránke. Pre účely vyhodnotenia spojíme údaje uvedené v §3 a webové majáky s vašou e-mailovou adresou a individuálnym ID. Údaje sa zbierajú iba v pseudonymizovanej podobe, t. j. ID nie je prepojené s vašimi ďalšími osobnými údajmi a priame osobné prepojenie je vylúčené. Proti tomuto sledovaniu môžete kedykoľvek namietať kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každom e-maile alebo nás o vašom nesúhlase so sledovaním informovať prostredníctvom iného kontaktného kanála. Informácie sa ukladajú, pokiaľ ste sa prihlásili na odber newslettera. Po odhlásení z newslettera ukladáme údaje čisto štatisticky a anonymne.

Deti

Naša ponuka je v zásade zameraná na dospelých. Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali zasielať žiadne osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.

Práva dotknutej osoby

Odvolanie súhlasu Ak je spracúvanie osobných údajov založené na poskytnutom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe vášho súhlasu až do okamihu odvolania. Ak chcete využiť vaše právo na odvolanie súhlasu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Právo na potvrdenie

Máte právo požadovať od zodpovednej osoby potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. O potvrdenie môžete kedykoľvek požiadať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Právo na informácie

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, môžete kedykoľvek požiadať o informácie týkajúce sa týchto osobných údajoch ako aj o nasledovné informácie:

účely spracovania;

kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené alebo budú naďalej sprístupnené, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

pokiaľ je to možné, plánované obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia;

existencia práva na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu;

právo podať sťažnosť u dozorného orgánu;

ak sa osobné údaje dotknutej osoby nezbierajú, všetky dostupné informácie o pôvode údajov;

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách v súvislosti s prenosom údajov v súlade s článkom 46 nariadenia GDPR. Poskytujeme taktiež kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Za všetky ďalšie kópie, ktoré ako dotknutá osoba požadujete, môžeme účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady. Ak žiadosť podávate elektronicky, informácie musia byť sprístupnené v bežnom elektronickom formáte, pokiaľ neurčíte inak. Právo na kópiu podľa odseku 3 nesmie mať vplyv na práva a slobody iných osôb.

Právo na opravu

Máte právo požiadať nás, aby sme bezodkladne opravili všetky vaše nesprávne osobné údaje. S prihliadnutím na účely spracúvania máte právo požadovať vyplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom dodatočného prehlásenia..

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“). Máte právo požadovať, aby zodpovedná osoba okamžite vymazala vaše osobné údaje. Sme povinní okamžite vymazať osobné údaje ak platí jeden z nasledujúcich dôvodov:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zozbierané alebo inak spracované.

Dotknutá osoba odvoláva svoj súhlas, na ktorom bolo založené spracovanie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a alebo článkom 9 ods. 2 písm. a nariadenia GDPR a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.

Dotknutá osoba namieta proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia GDPR a neexistujú žiadne naliehavé oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia GDPR.

Osobné údaje boli spracované nezákonne.

Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha.

Osobné údaje boli zozbierané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia GDPR. Ak zodpovedná osoba zverejnila osobné údaje a je povinná ich vymazať v súlade s odsekom 1, prijme príslušné opatrenia vrátane technických opatrení s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informovala osoby zodpovedné za spracúvanie údajov, ktoré osobné údaje spracúvajú. o tom, že dotknutá osoba ich požiadala o vymazanie všetkých odkazov odkazujúcich na tieto osobné údaje alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov.

Právo na výmaz („právo na zabudnutie“) neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné:

na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií;

na plnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa právnych predpisov Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba, alebo na vykonávanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola prevedená na zodpovednú osobu;

z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h a i a článkom 9 ods. 3 nariadenia GDPR;

na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ je podľa práva uvedeného v odseku 1 pravdepodobné, že znemožní alebo vážne obmedzí dosiahnutie cieľov tohto spracovania, alebo

na uplatňovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať správnosť osobných údajov,

spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta výmaz jej osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie použitia osobných údajov;

zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo

dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať správnosť osobných údajov, spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta výmaz jej osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie použitia osobných údajov;

dotknutá osoba podala námietku proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ ešte nebolo stanovené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby. Ak bolo spracúvanie obmedzené v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, budú tieto osobné údaje použité – okrem ich uloženia – iba so súhlasom dotknutej osoby alebo na stanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. Na účely uplatnenia práva na obmedzenie spracovania nás dotknutá osoba môže kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inej zodpovednej osobe bez toho, aby prekážok zo strany zodpovednej osoby, ktorej boli osobné údaje poskytnuté za predpokladu, že:

spracovanie je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a alebo článku 9 ods. 2 písm. a alebo na zmluve v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR a 2. spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov.

Pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov v súlade s odsekom 1 máte právo na priamy prenos osobných údajov od jednej zodpovednej osoby k inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné. Uplatnenie práva na prenosnosť údajov nemá vplyv na právo na vymazanie („právo na zabudnutie“). Toto právo sa nevzťahuje na spracovanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa vykonáva pri výkone verejnej moci, ktorá bola prevedená na zodpovednú osobu.

Právo podať námietky

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f nariadenia GDPR; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Zodpovedná osoba už osobné údaje nespracúva, pokiaľ nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Ak sú údaje spracúvané za účelom priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priamej reklamy, osobné údaje sa už nebudú na tieto účely spracúvať. V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môžete bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES uplatniť svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie. Z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1, pokiaľ toto spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme. Právo na vznesenie námietky môžete kedykoľvek uplatniť kontaktovaním zodpovednej osoby.

Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania –, ktoré má pre vás právne účinky alebo ktoré sa vás obdobným spôsobom významne dotýka. To neplatí, ak je toto rozhodnutie:

nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou,

prípustné na základe zákonných ustanovení Európskej únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba a tieto zákonné ustanovenia obsahujú príslušné opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo

ak sa koná s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Zodpovedná osoba prijíma vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj legitímnych záujmov dotknutej osoby, medzi ktoré patrí prinajmenšom právo na intervenciu osoby zo strany zodpovednej osoby, na vyjadrenie vlastného stanoviska a napadnutie rozhodnutia. Dotknutá osoba môže toto právo kedykoľvek uplatniť kontaktovaním príslušnej zodpovednej strany

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte tiež právo podať dozorného orgánu sťažnosť, najmä v členskom štáte vášho bydliska, mieste výkonu práce alebo mieste kde došlo k porušeniu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje toto nariadenie.

Právo na účinný súdny opravný prostriedok

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dostupné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky, vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 nariadenia GDPR, máte právo na účinný súdny opravný prostriedok, ak sa domnievate, že vaše práva na základe tohto nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov, ktoré nie je v súlade s týmto nariadením.

Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súbormi cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Štandardne používame funkciu „anonymizácie adresy IP“. V takom prípade však bude vaša IP adresa vopred skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vtedy, ak v banneri súborov cookies výslovne súhlasíte s tým, že môžeme cookies ukladať na marketingové účely, sa celá adresa IP prenesie na server Google v USA a použije týmto spôsobom. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu prevádzkovateľovi webovej stránky.

IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zbieraní údajov generovaných súbormi cookies a týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou prídavného modulu (plug-inu) prehľadávača dostupného pod týmto odkazom: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s príponou „_anonymizeIp()“. Vďaka tomu sa adresy IP ďalej spracúvajú v skrátenej podobe, aby bolo možné vylúčiť odkazovanie na konkrétnu osobu. Ak možno údaje, ktoré sa o vás zbierajú, spojiť s konkrétnou osobou, budú okamžite vyradené a vymazané.

Službu Google Analytics používame na analýzu používania našej webovej stránky a na jej pravidelné vylepšovanie. Získané štatistiky môžeme použiť na vylepšenie našej ponuky a zvýšenie jej zaujímavosti pre používateľov. Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, vzťahujú sa na tieto údaje princípy Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1, bod 1, písm. f nariadenia GDPR.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky použitia: //www.google.com/analytics/terms/de .html, prehľad ochrany osobných údajov: //www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj Zásady ochrany osobných údajov: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: //www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: //www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Táto webová stránka tiež používa službu Google Analytics na analýzu zariadení návštevníkov, ktorá sa vykonáva pomocou ID daného používateľa. Analýzu použitia vášho zariadenia môžete deaktivovať vo svojom zákazníckom účte v sekcii „Moje údaje“, „Osobné údaje“.

Používanie služby Google Analytics

V súčasnosti používame nasledujúce prídavné moduly (plug-iny) sociálnych médií: [Facebook, YouTube, Twitter]. Používame takzvané dvojklikové riešenie. To znamená, že pri návšteve našej stránky sa poskytovateľom prídavných modulov spočiatku neposkytujú žiadne osobné údaje. Poskytovateľa prídavného modulu spoznáte podľa označenia na poli nad jeho začiatočným písmenom alebo logom. Dávame vám možnosť priamo komunikovať s poskytovateľom prídavného modulu kliknutím na tlačidlo. Iba ak kliknete na označené pole a tým ho aktivujete, poskytovateľ prídavného modulu dostane informáciu, že ste navštívili príslušnú webovú stránku našej online ponuky. Okrem toho sa prenesú údaje uvedené v oddiele 3 tohto vyhlásenia. V prípade spoločností Facebook a Xing je podľa príslušných nemeckých poskytovateľov IP adresa anonymizovaná ihneď po jej získaní. Aktiváciou prídavného modulu sa vaše osobné údaje prenesú k príslušnému poskytovateľovi prídavného modulu a tam sa uložia (v prípade poskytovateľov z USA). Pretože poskytovateľ prídavných modulov zbiera údaje najmä prostredníctvom súborov cookies, odporúčame vám vymazať všetky súbory cookies pomocou bezpečnostných nastavení vášho prehliadača ešte skôr, ako kliknete na sivé pole.

Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor.

Nemáme žiadny vplyv na zozbierané údaje a operácie spracovania údajov, ani si nie sme vedomí celého rozsahu zbierania údajov, účelov spracovania alebo dôb uchovávania. Nemáme tiež žiadne informácie o odstránení údajov zozbieraných poskytovateľom prídavných modulov.

Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können.

Poskytovateľ prídavných modulov ukladá údaje, ktoré sa o vás zbierajú vo forme užívateľského profilu a používa ich podľa svojich potrieb na reklamu, prieskum trhu alebo návrh svojej webovej stránky. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) za účelom zobrazenia reklamy založenej na preferenciách a informovania ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu takýchto užívateľských profilov, pričom za týmto účelom musíte kontaktovať príslušného poskytovateľa prídavných modulov. Vďaka prídavným modulom vám ponúkame možnosť komunikovať na sociálnych sieťach s inými používateľmi, aby sme mohli vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Právnym základom pre používanie prídavných modulov je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f nariadenia GDPR.

Údaje sa prenášajú ďalej bez ohľadu na to, či máte u poskytovateľa prídavných modulov vytvorený účet a či na ňom prihlásený. Ak ste prihlásený pomocou poskytovateľa prídavných modulov, vaše údaje, ktoré zozbierame, budú priradené priamo k vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa prídavných modulov. Ak stlačíte aktivované tlačidlo a napríklad prepojíte stránku, poskytovateľ prídavných modulov tiež uloží tieto informácie do vášho používateľského účtu a verejne ich zdieľa s vašimi kontaktmi. Odporúčame vám pravidelne sa odhlásiť po použití sociálnej siete, najmä však pred aktiváciou tlačidla, pretože vám to umožní vyhnúť sa priradeniu údajov k vášmu profilu u poskytovateľa prídavných modulov

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovaní poskytovateľom prídavných modulov nájdete v Zásadách o ochrane údajov týchto poskytovateľov, ktorí sú uvedené nižšie. Nájdete tu tiež ďalšie informácie o vašich právach v tejto oblasti a možnostiach nastavení na ochranu vášho súkromia

Adresy príslušných poskytovateľov prídavných modulov a URL s ich informáciami o ochrane osobných údajov:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; //www.facebook.com/policy.php; Ďalšie informácie o zbere osobných údajov: //www.facebook.com/help/186325668085084, //www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a //www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook dodržuje princípy Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google dodržuje princípy Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Spracovateľ

Externých poskytovateľov služieb (spracovateľov) využívame napr. na odosielanie tovaru, newsletterov alebo spracovanie platieb. S poskytovateľom takýchto služieb boli uzavreté samostatné Zásady spracovanie údajov objednávky, aby sa zabezpečila ochrana vašich osobných údajov. Spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

ActiveCampaign

Adresa: ActiveCampaign LLC, 1 N Dearborn, 5. poschodie, Chicago, IL 60601, USA. ActiveCampaign používame ako CRM systém a e-mailový marketingový systém. ActiveCampaign spadá pod Štít o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa dohody o ochrane osobných údajov je podľa európskeho Zákona o ochrane údajov povolená výmena údajov. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ActiveCampaign nájdete tu: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/

YouCanBookMe

Adresa: Youcanbookme Ltd, Bedford I-Kan, 38 Mill St, Bedford MK40 3HD, Veľká Británia Youcanbookme používame v kombinácii s Hubspot na vytvorenie prehľadného kalendára, v ktorom si môžu záujemcovia dobrovoľne zvoliť termín konzultácie. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HubSpot nájdete tu: https://youcanbook.me/privacy

DigiStore24

Adresa: Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, Nemecko. Na našej stránke odkazujeme na DigiStore24, pretože ako výrobca produktov spolupracujeme s touto spoločnosťou, ktorá predáva naše výrobky ako predajca. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti DigiStore24 nájdete tu: https://www.digistore24.com/page/privacy

Google

Adresa: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Spoločnosť Google používame ako poskytovateľa našich e-mailových schránok a na ukladanie dokumentov v Cloude. Google je členom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa európskeho zákona o ochrane údajov je to certifikovaná dohoda a výmena údajov je preto povolená (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/privacy

Facebook

Adresa: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Na našich webových stránkach používame prídavné moduly Facebooku, ktoré našim používateľom umožňujú ľahko zdieľať obsah na našom facebookovom blogu. Facebook je členom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa európskeho zákona o ochrane údajov je to certifikovaná dohoda a výmena údajov je preto povolená (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete tu: https://de-de.facebook.com/policy.php

Intercom

Adresa: Intercom Inc., 55 2nd Street, 4. poschodie, San Francisco, CA 94105, USA. Intercom používame na to, aby sme našim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom ponúkli rýchly a ľahký živý chat a podporu. Intercom je členom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa európskeho zákona o ochrane údajov je to certifikovaná dohoda a výmena údajov je preto povolená (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNQvAAO&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Intercom nájdete tu: https://www.intercom.com/de/terms-and-policies

Hetzner

Adresa: Hetzner Online GmbH, Industriestraße 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko. Na ukladanie našich webových stránok používame Hetzner. Osobné údaje sú šifrované a spoločnosť Hetzner k nim nemá prístup. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hetzner nájdete tu: https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz/

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

Adresa: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Mailchimp / Mandrill používame ako systém na zasielanie e-mailov, ktoré priamo súvisia s akciami našich používateľov, napr. posielanie potvrdenie objednávky. Rocket Science Group spadá je členom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Podľa európskeho zákona o ochrane údajov je to certifikovaná dohoda a výmena údajov je preto povolená (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Rocket Science Group nájdete tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Klick-Tipp

Adresa: KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, Londýn W6 7NJ, Veľká Británia, IČO: 7349350, DIČ: GB113364153. Právni zástupcovia: Michael Toohig, Josef Wolosz, zástupca v zmysle článku 27 nariadenia GDPR: Michael Kapst, Rotherstrasse 21, 10245 Berlin, [email protected], úradník ochrany osobných údajov: právnik Dr. Stephan Gärtner, StanhopeONE, Voßstraße 20, 10117 Berlín, [email protected], tel. +49 30 8186 6371, fax. +49 30 120 530 979 Používame CRM systém a systém e-mailového marketingu spoločnosti Klick-Tipp.